هاست میزبانی فرانسه

تست

پکیج اول
4000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 0 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج دوم
6000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 0 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج سوم
8000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 1024 مگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 1 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج چهارم
12000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 2 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج پنجم
17000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 5 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج ششم
28000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 50 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 12 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
پکیج هفتم
38000 تومان ماهانه
موقیت دیتاسنتر OVH فرانسه می باشد
 • فضا 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • اددان دامنه 15 عدد
 • پارک دامین نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود