4,000تومان
ماهانه
هاست 100مگابایت
فضا
100 مگابایت
ترافیک
نامحدود
دیتابیس
2عدد
ادون دامین
0
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
6,000تومان
ماهانه
هاست 250 مگابایت
فضا
250 مگابایت
ترافیک
نامحدود
دیتابیس
2عدد
ادون دامین
0
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
8,000تومان
ماهانه
هاست ۱گیگابایت
ادون دامین
1
فضا ۱گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
12,000تومان
ماهانه
هاست ۵گیگابایت
ادون دامین
2عدد
فضا ۵گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
17,000تومان
ماهانه
هاست ۱۰ گیگابایت
ادون دامین
5عدد
دیتابیس
10 عدد
فضا 10گیگابایت
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
28,000تومان
ماهانه
هاست 50 گیگابایت
فضا
50 گیگابایت
ترافیک
نامحدود
ادون دامین
12
دیتابیس 20 عدد
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
30,000تومان
ماهانه
هاست ۱۰۰ گیگابایت
فضا
100 گیگابایت
ترافیک
نامحدود
ادون دامین
15
دیتابیس 20 عدد
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection