8,000تومان
ماهانه
Pro-Wordpress-100MB
Space
100MB
Traffic
Unlimited
Location
France
DC
OVH
Addon domain
0
مابقی امکانات نامحدود میباشد
25,000تومان
ماهانه
Pro-Wordpress-1024MB
Space
1024MB
Traffic
Unlimited
Location
France
DC
OVH
Addon domain
1
مابقی امکانات نامحدود میباشد
15,000تومان
ماهانه
Pro-Wordpress-500MB
Space
500MB
Traffic
Unlimited
Location
France
DC
OVH
Addon domain
0
مابقی امکانات نامحدود میباشد
35,000تومان
ماهانه
Pro-Wordpress-5196MB
Space
5196MB
Traffic
Unlimited
Location
France
DC
OVH
Addon domain
2
مابقی امکانات نامحدود میباشد