42,000تومان
ماهانه
CA-OVH- 1GB Ram- SSD
Ram
1GB
SSD
30GB
CPU
2Core
Port
1Gbps
Bw
Unlimited
DC
OVH
Location
Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
52,000تومان
ماهانه
CA-OVH- 2GB Ram- SSD
Ram
2GB
SSD
30GB
CPU
2Core
Port
1Gbps
Bw
Unlimited
DC
OVH
Location
Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
85,200تومان
ماهانه
CA-OVH- 4GB Ram- SSD
Ram
4GB
SSD
40GB
CPU
4Core
Port
1Gbps
Bw
Unlimited
DC
OVH
Location
Canada
این سرویس دارای 5 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
40,000تومان
ماهانه
CA-OVH-1GB RAM
Ram
1GB
HDD
80GB
CPU
2Core
Port
1Gbps
Bw
Unlimited
DC
OVH
Location
canada
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
50,000تومان
ماهانه
CA-OVH-2GB RAM
Ram
2GB
HDD
80GB
CPU
2Core
Port
1Gbps
Bw
Unlimited
DC
OVH
Location
canada
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
70,000تومان
ماهانه
CA-OVH-4GB-RAM
Datacenter
OVH
Ram
4 GB
Cpu
4core
HDD
100GB
port
1gbps
Bw
unlimited
این سرویس دارای 15 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد