79,000تومان
ماهانه
UK-Redstation-3GB Ram
Datacenter
Redstation
Ram
3GB
Cpu
2core
SSD
90GB
port
1gbps
Location
London
Bw
unlimited
این سرویس دارای 25 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
117,900تومان
ماهانه
UK-Redstation-5GB Ram
Datacenter
Redstation
Ram
5GB
Cpu
4core
SSD
130GB
port
1gbps
Location
London
Bw
unlimited
این سرویس دارای 25 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد
185,000تومان
ماهانه
UK-Redstation-8GB Ram
Datacenter
Redstation
Ram
8 GB
Cpu
4 core
SSD
200 GB
port
1 Gbps
Location
London
Bw
unlimited
این سرویس دارای 35 گیگابایت فضای بکاپ رایگان می باشد