60,000تومان
ماهانه
100GB
100 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین
10,000تومان
ماهانه
10GB
10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین
18,000تومان
ماهانه
20GB
20 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین
100,000تومان
ماهانه
250GB
250 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین
30,000تومان
ماهانه
40GB
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین
6,000تومان
ماهانه
5GB
5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین